Tur/Otel Satış Sözleşmesi

PAKET TUR-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

(YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR-KIBRIS)

___

___ Numaralı Rezervasyon

Voucher No : ___

1)     TARAFLAR:

 İş bu sözleşme ALTINTOP MAH. 834 SOK. ÇINAR ÇARŞISI NO:3/74 MERKEZEFENDİ DENİZLİ / Türkiye adresinde bulunan ve  +902582124656 nolu irtibat numarasına sahip  KAYNAK SEYAHAT TURİZM  İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  (Sözleşmede KAYNAK TURİZM olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ___ adresinde ikamet eden ve iletişim bilgileri ___ ___ olan ___ , TCKN ___, (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

(Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketici Katılımcı olarak anılacaktır

2)     KONU:

İşbu sözleşme, Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına www.kaynakturizm.com.tr ’dan aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.

3)     VOUCHER BİLGİLERİ

Konaklama ___ ile ___ tarihleri arasında (___ gece) olacaktır.

Konaklayacak kişilerin  isimleri;

___

'dır. Tüketici, , ___ isimli tesiste, ___ tipinde, ___ yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dahil ___ dir. Tüketici Otel’in talebi halinde, “Konaklama Vergisi”ni, konaklayacağı Otele ödeyeceğini, işbu sözleşme gereğince www.kaynakturizm.com.tr ‘ e ödeyeceği/ödediği bedele “Konaklama Vergisi”nin dahil olmadığını, konaklayacağı Otele ödeyeceği vergilerden yasal düzenleme gereği Acentenin/www.kaynakturizm.com.tr ’un sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini, konu hakkında kendisinin Acenta/www.kaynakturizm.com.tr tarafından aydınlatıldığını/bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher, Tur Programı ve Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.

4)     ÖDEME ŞEKLİ:

___

5)  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (SÖZLEŞME ŞARTLARI) :

5.1- Tüketici tarafından satın alınan tur/hizmet taksit ile satılmakta ise, Tüketici, taksitli satış sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Ancak, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde www.kaynakturizm.com.tr’ e yöneltilmiş olması gerekir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, www.kaynakturizm.com.tr, sözleşme gereğince tüm edimlerini ifa etmiş, tüketicinin kalan borcu, toplam borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde, öncelikle, tüketiciye en az otuz gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Buna rağmen, borç ödenmez ise, www.kaynakturizm.com.tr, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin işbu hükmü, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlarda uygulanmaz.

5.2-Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, www.kaynakturizm.com.trtarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye'de uygulanandan farklı olması halinde, bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, yolculukta izlenecek güzergâhın, paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, turist rehberliğine ilişkin bilgilerin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat  Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce www.kaynakturizm.com.tr tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile tura katılacak/hizmeti kullanacak Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler, tur broşürü ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisinde olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.

5.3- İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılamaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet/ürün alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamının ödenmesi gerekir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş, sözleşmeden cayılmış sayılır. Böyle bir durumda www.kaynakturizm.com.tr, Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi cayma tazminatı olarak irad/gelir kaydeder ve irad/gelir kaydettiği bedel/tutar için Tüketiciye fatura düzenler.

5.4- Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak, hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu ürünün/hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, ürünün/hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yatırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Ancak, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda,  döviz kurunda olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2’den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, www.kaynakturizm.com.tr'nin fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul eder. 

5.5- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce kaynakturizm  ‘e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan Tüketici/Tüketiciler, www.kaynakturizm.com.tr 'ye karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen rezervasyonla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Tüketicilerin/Katılımcıların vize bedelleri/vize alınması için ödemiş olduğu ücretler iade edilmez. Paket turu/rezervasyonu devir alan Tüketici/lerin vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketici/lerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan, merciden vize alamamaları durumda, www.kaynakturizm.com.tr ‘ ye herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi devreden ve devralan, tur bedelinin tamamını (müteselsil olarak) www.kaynakturizm.com.tr ‘ ye ödemekle yükümlüdürler. Hizmeti/turu devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

5.6- Paket turun/hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 5.4 maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi www.kaynakturizm.com.tr tarafından yazılı olarak ve/veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini www.kaynakturizm.com.tr ‘ ye  yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile;

a) www.kaynakturizm.com.trtarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bir bedel ödemeksizin katılma,

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,

c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin

www.kaynakturizm.com.tr ‘ye ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketiciye iade edilir. www.kaynakturizm.com.tr  tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici, bildirime herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usullerle www.kaynakturizm.com.tr ‘ ye bildirmez ise, kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu kabul ve beyan eder. 

www.kaynakturizm.com.tr , Tüketiciden kaynaklamayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici, yukarıda a), b) ve c) bendlerinde sayılan ve Tüketiciye tanınan hakları kullanabilir.

5.7- www.kaynakturizm.com.tr gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkansız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, www.kaynakturizm.com.tr , sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

a) Tüketicinin kusurunun bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Mücbir sebebin bulunması.

ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle, paket turun iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz.)

Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda,

www.kaynakturizm.com.tr ‘nin , Tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi vererek, turu/hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve Tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, www.kaynakturizm.com.tr, Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda, Tüketici, eğer, www.kaynakturizm.com.tr'un erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkansız ise, www.kaynakturizm.com.tr , Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemelerini, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, Tüketiciye iade eder. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, www.kaynakturizm.com.tr 'nin sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, www.kaynakturizm.com.tr 'ye  başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez. 

5.8- Tüketici tarafından turun/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %50'sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, Tüketici rezervasyon bedelinin tamamını www.kaynakturizm.com.tr ‘ye ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda Tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler)/Katılımcı/lar, hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilmez. Uçak ulaşımlı turlarda, Tüketicinin iptal talebinde, Tüketicinin iptal talebi taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketici, uçak ulaşımlı turlarda/hizmetlerde iptal ve/veya değişiklik talebi halinde, iptal ve değişiklik talebinin değerlendirilmesinde www.kaynakturizm.com.tr ‘nin bir dahlinin olmadığını, bu nedenle www.kaynakturizm.com.tr herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiğini beyan ve kabul eder. 

Tüketicinin/Katılımcının hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin www.kaynakturizm.com.tr tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise Tüketici/Katılımcı aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal www.kaynakturizm.com.tr ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise www.kaynakturizm.com.tr aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. 

5.9- Tüketici, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yazılı olarak ve/veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile www.kaynakturizm.com.tr ‘nin bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü kişilere/tedarikçilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yukarıda belirtilen şekilde bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar/bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Yukarıda belirtilen durumun, turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde, buna ilişkin bilgi ve belgeler, Tüketicinin/katılımcının turdan ayrılmasından itibaren derhal ve belgesiyle birlikte www.kaynakturizm.com.tr ‘ye sunulmalı/ibraz edilmelidir. Tüketicinin/katılımcının başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yukarıdaki şekilde yazılı olarak bildirmemesi durumunda; www.kaynakturizm.com.tr ’nin Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Tüketici/Katılımcı, başlangıcını kaçırdığı tura katılacağını, hizmeti alacağını, turun/hizmetin başlangıcından itibaren 24 saat içinde bildirdiği takdirde, tura katılım için ödediği/ödeyeceği ulaşım, vs. olur ise, başkaca bedeli/bedelleri kendisi karşılayacaktır. 

5.10- OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketiciye/Katılımcıya aittir. Tüketici/katılımcı, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin/otelin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla yükümlüdür. Tüketiciye ait bagajların www.kaynakturizm.com.tr ‘a ait araçlarda; www.kaynakturizm.com.tr ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak www.kaynakturizm.com.tr tarafından eşya sahibi Tüketiciye/katılımcıya ödenir. Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaraları, sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, www.kaynakturizm.com.tr , araçlarda koltuk garantisi vermemektedir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, Tüketiciye verilmiş/iletilmiştir.

5.11- UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı havayolu firması, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, havayolu firması tarafından yapılacak uçuş saati değişiklikleri nedeniyle www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Uçuş saatlerinin değişmiş olması nedeniyle, turun/sözleşmenin iptalinin talep edilmesi halinde, Tüketiciye/katılımcıya herhangi bir iade yapılamaz. Charter, yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler, havayolu firmalarının kural ve talimatları tatbik olunur. Tüketici/Katılımcı, havayolu ulaşımlı paket turlarda, gidiş ulaşımını kullanmadığı takdirde, havayolu kuralları gereği dönüş ulaşımını da kullanamayacağını bildiğini, böyle bir durumda www.kaynakturizm.com.tr herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini beyan ve kabul eder.  www.kaynakturizm.com.tr havayolu ile Tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu/hizmeti satın aldıklarını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki www.kaynakturizm.com.tr, bu tür değişikleri haber aldığı andan itibaren en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce www.kaynakturizm.com.tr ‘ yi arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda yaşanabilecek bagaj kayıp ve hasarlarında ilgili havayolu firmasının kuralları ve konuya ilişkin Uluslararası sözleşme hükümleri geçerli olup, Tüketici/katılımcı, bagajının kaybolması ve/veya hasara uğraması nedeniyle doğan zararının havayolu firmasından talep edecektir. 

Tüketici, rezervasyon/sözleşme imzalanması/yapılması aşamasında gerek kendisine gerek Katılımcıya/lara ait doğum tarihlerini ve diğer kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermesi ve/veya sisteme girmesi gerekmekte olup, doğum tarihinin/tarihlerinin ve diğer kişisel bilgilerin hatalı verilmesinden ya da sisteme hatalı girilmesinden www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili havayolunun yaptırım ve kuralları geçerli olacaktır. 

5.12- KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici/Katılımcı, sözleşme kapsamında hizmet alacağı/konaklayacağı tesis/otel hakkında her türlü bilgiyi gerek www.kaynakturizm.com.tr ait web sitesinden ve/veya gerekse www.kaynakturizm.com.tr satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra, sözleşmeyi imzaladığını/yaptığını, diğer Katılımcıları da bilgilendirdiğini/bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Tesisin/otelin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması, tesisten/otelden ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle tesisin/otelin hizmet verememesi halinde, www.kaynakturizm.com.trtüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle/otel ile aynı standartlarda  olan başka bir tesiste/otelde konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı Tüketicilerin/Katılımcıları gün ışığından faydalanamaması, otele/tesise geç giriş yapmaları www.kaynakturizm.com.tr ‘nin sorumluluğunda değildir. Tüketicinin/Katılımcının konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması, sözleşmeden dönmek istemesi halinde, Tüketici, www.kaynakturizm.com.tr yetkilisine ve konakladığı otele, hizmeti sona erdirme, sözleşmeden dönme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır, aksine davranış ile hiçbir bildirim yapmadan tesisten/otelden ayrılması halinde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici/katılımcı, rezervasyon aşamasında, gerek kendisine gerek adına sözleşme yaptığı diğer katılımcılara ait istenilen bilgileri (doğum tarihi, kayıt için gerekli kişisel bilgileri, vs.) doğru, resmi kayıtlarına uygun ve eksiksiz olarak vermeli, sisteme girmelidir. Rezervasyon yaptırılan tesise/otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, Tüketicinin/lerin-katılımcının/ların doğum tarihlerinin, kişisel bilgilerinin sözleşme/voucher bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tesis/otel tarafından tespiti durumunda, Tüketici/ler-Katılımcı/lar, rezervasyon yaptırdıkları otelin kurallarını ve yaptırımlarını (örneğin, bilgilerin hatalı verilmesi/girilmesi nedeniyle fiyat farkı çıkması durumunda, çıkan fiyat farkını otele ödemek gibi) yerine getirmek zorundadırlar. Böyle bir durumun yaşanması halinde www.kaynakturizm.com.tr ‘ yi sorumlu tutulamaz. 

Tüketici/Katılımcı, tur/hizmetin ifası esnasında, yanında bulundurduğu eşyalarını korumak ve muhafaza etmesi gerekmekte olup, turun/hizmetin ifası sırasında eşyasının kaybolmasında, çalınmasından ve/veya zayi olmasından www.kaynakturizm.com.tr sorumluluğunun olmadığını/olamayacağını beyan ve kabul eder.     

5.13- VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ: işbu sözleşme ile satın alınan hizmete, vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. İşbu maddelerin konusu, www.kaynakturizm.com.tr ile yurtdışı turuna katılacak olan Tüketicinin/katılımcının, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini www.kaynakturizm.com.tr üstlenmesini talep etmesi halinde, www.kaynakturizm.com.tr çalıştığı yetkili acente tarafından Tüketiciye/katılımcıya verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce Tüketici/katılımcı tarafından www.kaynakturizm.com.tr ve www.kaynakturizm.com.tr talebi doğrultusunda yetkili acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin/turun bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur. Tüketicinin/Katılımcının, www.kaynakturizm.com.tr veya yetkili acentasına pasaportu ve vize için gerekli evrakları eksiksiz ve hatasız olarak teslim etmesi durumunda; Tüketici/Katılımcı, ilgili konsolosluk talep ettiği takdirde, şahsi başvuruyu, ilave olarak istenen evraklarla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsoloslukta hazır olacağını kabul ve beyan eder. Tüketicinin www.kaynakturizm.com.tr veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların ilgili konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi veya hatalı olduğunun bildirilmesi durumunda; Tüketici/Katılımcı, ilgili konsolosluğun talep ettiği ek evrakları/belgeleri, hatasız ve eksiksiz olarak konsolosluğun belirlediği süre içinde tamamlaması ve yetkili acenteye ya da ilgili konsolosluğa teslim etmesi gerekir. Aksi halde, İlgili konsolosluğun istediği ilave evrakların/belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmemesinden ve/veya hatalı evrakların düzeltilmemesinden ve/veya süresi içinde teslim edilmemesinden www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz ve Tüketicinin/katılımcının üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz ve/veya süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle vize alınamamasından/ilgili konsolosluğun vize talebini reddetmesinden www.kaynakturizm.com.tr ve yetkili acentasının sorumluluğu olmayıp, yapılan harcamalar tüketiciye/katılımcıya iade edilmez. Tüketici, tüm evrakları zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmiş ve acenta da zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen, ilgili konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmez ise, www.kaynakturizm.com.tr veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır. Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda www.kaynakturizm.com.tr 'nin veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen, Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Tüketicilere/katılımcılara herhangi bir iade/geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan www.kaynakturizm.com.tr veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır. Tüketici/katılımcı, turun başlangıcından sona ermesine kadar, yasal ve yetkili mercilerce kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden www.kaynakturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisinin takip edeceğini belirten tüketici/katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ya da vize alamadığını ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, bedel iadesi talep edemez sorumluluk tüketiciye/katılımcıya aittir.  www.kaynakturizm.com.tr veya yetkili acentasının hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya konsolosluğun edinimlerini taahhüt etme hak ve yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ve bürokratik işlemlerden/prosedürlerden, aracı kurum olması sebebiyle www.kaynakturizm.com.tr ve/veya yetkili acentasının herhangi bir sorumluluğu yoktur. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler, eğer, www.kaynakturizm.com.trveya acentasına iade edilmiş ise, iade edilen belgeler, www.kaynakturizm.com.tr veya yetkili acenta tarafından Tüketiciye/katılımcıya iade/teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde www.kaynakturizm.com.tr herhangi bir sorumluluğu olmayıp, neden vize alınamadığı yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır.

5.14- Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankasıdır. www.kaynakturizm.com.tr , bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketici, kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya iptal ettirmeleri nedeniyle sözleşme şartlarında iade yapılması veya bedelin kısmen ya da tamamen iade edilmesi gereği doğması halinde, www.kaynakturizm.com.tr, iadeyi yine tüketicinin/katılımcının kredi kartına (ödemenin yapıldığı kredi kartına) yapacaktır. Tüketici/katılımcı, iadenin hesabına ve nakten yapılmasını talep edemez. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına ve banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre, bankası tarafından tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, bundan www.kaynakturizm.com.tr herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi buna müdahale etme hakkı ve imkanı da bulunmamaktadır. Tüketici/katılımcı bu hususu bildiğini beyan ve kabul eder. 

5.15- www.kaynakturizm.com.tr ‘ nin tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal www.kaynakturizm.com.tr yetkililerine/tur sorumlularına, tur rehberine iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak www.kaynakturizm.com.tr ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici/Katılımcı,